Muso Jikiden Eishin Ryu Iai Jutsu . Curriculum.

 

Shoden Waza:

 

 • Omori Ryu seiza no bu:

  • Mae

  • Migi

  • Hidari

  • Ushiro

  • Yaegaki

   • Omote

   • Ura

  • Uke nagashi

  • Kaishaku

  • Tsukekomi

  • Tsukikage

  • Oi Kaze

  • Nukiushi

 • Omori Ryu Tachi Iai: Las mismas katas pero de pie.

 

Shoden kumitachi:

 • Tachi uchi no Kata : Katas en pareja Odachi vs Odachi. Creadas por el 17º Soke Oe Masamichi.

  • Deai​

  • Kobushitori

  • Zetsumyoken

  • Dokumyoken

  • Tsubadome

  • Ukenagashi

  • Mappo

 • Tachi Uchi no Kurai : Katas en pareja Odachi vs Odachi. Se realizan de pie.

  • Deai

  • Tsukekomi

  • Ukenagashi

  • Ukekomi

  • Tsukikage

  • Suigetsu to

  • Zetsumyoken

  • Dokumyoken

  • Shinmyoken

  • Uchikomi

 

Chuden Waza:

 • Eishin Ryu  Tate hiza:

  • Yokoumo

  • Tora no Hizoku

  • Inazuma

  • Ukigumo

  • Yamaoroshi

  • Iwanami

  • Urokogaeshi

  • Namigaeshi

  • Takiotoshi

  • Makkoh

 

 • Eishin Ryu Tachi iai: Las mismas katas pero de pie.

 

Chuden Kumitachi:

 • Tsume Iai no Kurai: Katas en pareja Odachi vs Odachi. Las 5 primeras katas se ralizan desde Tate hiza. La 6 solo shidachi en Tate hiza. El resto se hacen de pie.

  • Hassoh

  • Kobushitori

  • Namigaeshi

  • Yaegaki

  • Urokogaeshi

  • Kurai yurumi

  • Tsubamegaeshi

  • Gansekiotoshi

  • Suigetsuto

  • Kasumi ken

 

Okuden waza:

 • Hayashizaki Ryu Tachi waza:

  • Yukizure

  • Tsuredachi

  • Somakuri

  • Sodome

  • Shinobu

  • Yukishigai

  • Sodesuriraegshi

  • Moniri

  • Kabezoe

  • Ukenagashi

 • Itomagoi:

  • Sono Ichi

  • Sono Ni

  • Sono San

 • Hayashizaki Ryu suwari waza:

  • Kasumi

  • Sunegakoi

  • Shihogiri

  • Tozume

  • Towaki

  • Tanashita

  • Ryozume

  • Torabashiri

 

Okuden Kumitachi:

 • Daisho Zume: Se porta el daisho ( odachi y Kodachi ) y se realizan desde tate hiza.

  • Dakizume

  • Koppo

  • Tsukadome

  • Kotedome

  • Munatori

  • Migifuse

  • Hidarifus

  • Yamagatazume

 • Daisho Tachi Zume: Se porta el daisho ( odachi y kodachi ) y se realizan de pie.

  • Shimedori

  • Sode Surigaeshi

  • Tsuba Uchikaeshi

  • Koppogaeshi

  • Tonbogaeshi

  • Rankyoku

  • Utsuri

 • Daikendori: Las 4 primeras katas se realizan odachi (uchidachi) vs kodachi (shidachi). Y las 6 ultimas se realizan odachi vs odachi. Estas katas son muy poco conocidas y solo unos pocos dojos las practican.

  • Muken

  • Suiseki

  • Gaiseki

  • Tesseki

  • Eigan

  • Eigetsu

  • Yamakaze

  • Sorihashi

  • Raiden

  • Suigetsu

 

Bangai no Bu: No son propiamente katas del Koryu, pero las creo Oe Masamichi el 17º Soke de MJER, y desde entonces se practican por la mayoria de las líneas de MJER. Se realizan de pie.

 

 

 • Hayanami

 • Raiden

 • Jinrai

 • Shihogiri (Akuma Barai)

 

217139602_575240950305974_4930117807634437438_n.png